CÁC MỤC THÔNG TINCƠ CẤU TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III


 

 

1. Phòng Tổ chức – Hành chính;

2. Phòng Kế hoạch – Tài chính;

3. Phòng Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông;

4. Phòng Thanh tra – An toàn;

5. Văn phòng Quản lý đường bộ III.1;

6. Văn phòng Quản lý đường bộ III.3;

7. Văn phòng Quản lý đường bộ III.4;

8. Văn phòng Quản lý đường bộ III.5.

 

 


Thông tin - thông báo


       
 

KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0236 3839755; Fax: (84) 0236 3822 064
Ban biên tập: 
cqldb3@gmail.com; Website: www.khuqldb3.drvn.gov.vn
 
Truy cập: